Gdzie?

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich na dz. o nr ew. 230/83. Działka obecnie jest niezabudowana i nieutwardzona, za wyjątkiem fragmentu parkingu znajdującego się na dz. nr 230/23. Przez działkę przebiegają podziemne i napowietrzne sieci energetyczne, sieci energetyczna cieplna oraz sieci instalacji wody.

Obszar projektowanego zamierzenia objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr X/139/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotyczącej terenu w rejonie ulicy Sosnowej w Strzelcach Opolskich. Teren objęty opracowaniem, przeznaczony pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, został oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2 MW.